دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز حسابدار 1401
روز پرستار 1401
روز بسیج مستضعفان 1401
پوستر معرفی کتاب 1
هفته بسیج 1401
پوستر کتاب 2
پوستر کتاب 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس ها: مصطفی زیدآبادی نژاد

 

 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما