دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز بزرگداشت رودکی 1401
جوانی جمعیت 3
روز پژوهش 1401
جوانی جمعیت2
ایام فاطمیه 1401
روز حسابدار 1401
روز پرستار 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس ها: مصطفی زیدآبادی نژاد

 

 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما