به گزارش وبدای سیرجان کارشناسان مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان از فعالیت داروخانه ها و نظارت روند فروش و توزیع دارو در ایام نوروز ۱۴۰۰ روزانه و مستمر بازرسی می کنند.